Professionals

Professionals weten het: Jaarlijks stromen mensen uit voorzieningen voor geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en maatschappelijke opvang naar een zelfstandige woning. Een deel van hen valt helaas terug in de problemen van voorheen. Daarnaast is er een groep mensen die in de wijk woont en langdurig psychisch of psychosociaal kwetsbaar is, hoewel niet recent klinisch of intramuraal behandeld. Kenmerkend voor deze groep is dat ze door de duur en de aard van hun problematiek de contacten met het sociale netwerk en de arbeidssituatie zijn kwijtgeraakt.

Versterken participatie
Met een maatschappelijk steunsysteem (MSS) ondersteunen we deze groepen om weer deel te gaan nemen aan het gewone leven en hun zelfredzaamheid te versterken. Een maatschappelijk steunsysteem ontstaat als ggz-instellingen, welzijnswerk, cliëntenorganisaties, instanties voor woonbegeleiding en vrijwilligersorganisaties samen met familie, vrienden en andere naastbetrokkenen gerichte inspanningen leveren voor het versterken van de participatie van mensen met een psychische kwetsbaarheid.

Meer eigen regie is nodig
Zo’n netwerk van organisaties en personen biedt mensen ondersteuning om naar keuze mee te doen en meer eigen regie te nemen over hun leven. Denk bijvoorbeeld aan samen zoeken naar passende dagbesteding en hen kennis laten maken met algemene voorzieningen, zoals inloop en maatjesprojecten. Belangrijk bij Maatschappelijk Steunsysteem Tilburg is het versterken van de eigen kracht en het ontwikkelen van een netwerk van burgers die het moeilijk of onmogelijk vinden zelfredzaam te zijn. Door het uitbreiden van de eigen kracht van de burger, investeren we in sociale stijging en leefbare buurten.

Preventieve werking
Het Maatschappelijk Steunsysteem Tilburg heeft als doel terugkeer in de wijk, rehabilitatie, terugvalpreventie, vermaatschappelijking en het klimmen op de participatieladder. Maatschappelijk Steunsysteem Tilburg is laagdrempelig en algemeen toegankelijk. Mensen hoeven niet in behandeling te zijn om vanuit MSS ondersteund te worden, en een indicatie is ook niet nodig.
Mensen kunnen worden aangemeld via bijv. de huisarts, POH, buurtregisseur of FACT-team.

Bekendheid Maatschappelijk Steunsysteem Tilburg neemt toe
De afgelopen jaren is het Maatschappelijk Steunsysteem Tilburg een begrip in Tilburg geworden. De meerwaarde ervan voor psychisch kwetsbare mensen, hun omgeving, informele en formele zorgverleners wordt steeds beter zichtbaar. Samenwerking van de betrokken organisaties binnen het Maatschappelijk Steunsysteem Tilburg speelt hierbij een sleutelrol. Juist de aanwezigheid van verschillende professionals, kennis en expertise vanuit Thebe, RIBW Brabant, Novadic-Kentron en GGz Breburg, maakt het mogelijk de gewenste ondersteuning te bieden om het netwerk van burgers te versterken. Hierbij is een grote rol weggelegd voor ervaringsdeskundigen en vrijwilligers. Ook wordt er aansluiting gezocht bij de toegangteams, buurtregie, het expertiseteam, de basis GGZ en het Zorg en Veiligheidshuis.